Namokar Mantra

 

Mangalottama Sarana Patha

 

Arhanto

 

Darsanam

 

Mangalam

 

Virah Sarva

 

Tubhyam Namastri

 

Sri Saraman Sanghasya

 

Sivamastu

 

Upasargah & Sarvamanagala

 

Avyo Sarane

 

Khamemi

 

Sri Sarasvati Mantra